Dokumenty

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

§ 65

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia regulowane przez rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2017 r. określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkole.

§ 66

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń robi dobrze, co

  i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 2. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 3. dostarczania rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
  i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 4. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 5. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 6. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu i postępach w tym zakresie,

§ 67

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na koniec każdego semestru i na koniec roku szkolnego oraz warunki ich poprawiania.

 2. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz egzaminów w przypadku gdy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen

 3. bieżące ocenianie, śródroczne i roczne klasyfikowanie wg skali i w formach przyjętych w naszej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

 4. ustalenie kryteriów oceny zachowania,

 5. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów
  i rodziców (prawnych opiekunów),


 

Dostosowanie wymagań

§ 68

 1. Wymagania programowe na poszczególne oceny podawane są:

 1. rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym spotkaniu klasowym lub w zeszytach przedmiotowych .

 2. uczniom przez nauczycieli w terminie do 15.09. każdego roku szkolnego,

 1. Nauczyciel na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub innej poradni specjalistycznej jest zobowiązany dostosować poziom wymagań w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym w danej klasie.

 2. Wymagania edukacyjne, dostosowuje się także dla ucznia nie posiadającego opinii lub orzeczenia PPP lub innej poradni specjalistycznej, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.

 3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się także dla ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 4. Wychowawca na podstawie opinii nauczycieli uczących w danym oddziale wnioskuje o skierowanie ucznia do PPP lub innej poradni specjalistycznej, decyzję w tym zakresie podejmuje rodzic (prawny opiekun).

 5. Dla uczniów niepełnosprawnych, w oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej zaopiniowaną pozytywnie przez organ prowadzący szkoła organizuje nauczanie indywidualne poza szkołą.

 6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez indywidualną pomoc nauczyciela danego przedmiotu.

 7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami

  sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca

  danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.


 

Tryb oceniania i skala ocen

§ 69

 1. W klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele dokonują oceny opisowej rocznej na podstawie informacji dotyczących indywidualnych osiągnięć edukacyjnych w zakresie:

 1. edukacji polonistycznej,

 2. edukacji matematycznej,

 3. edukacji przyrodniczej,

 4. edukacji muzycznej

 5. edukacji plastycznej

 6. edukacji technicznej,

 7. edukacji społecznej,

 8. edukacji informatycznej / zajęć komputerowych,

 9. edukacji językowej, języka obcego nowożytnego,

 10. wychowania fizycznego

   

1a. Z religii lub etyki uczeń uzyskują ocenę roczną wyrażoną stopniem w skali od 1 do 6.

1b. Bieżące postępy ucznia klas I-III szkoły podstawowej ustala się w oparciu o skalę ocen od 1 do 6.

 1. Oceniania bieżącego na wszystkich etapach edukacyjnych dokonują nauczyciele uczący danego przedmiotu w oddziale, co wynika z arkusza organizacyjnego szkoły.

 2. Nie dopuszcza się stawiania ocen na zastępstwach doraźnych przez nauczycieli nie uczących w danym oddziale, danego przedmiotu.

 3. Ocena bieżąca wyrażana jest w stopniach wg skali: 1- 6.

 1. dopuszcza się stawianie w dzienniku zapisu „0” nie uwzględnianego przy liczeniu średniej ocen. Zapis „0” oznacza konieczność uzyskania przez ucznia oceny z danej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 2. dopuszcza się stawianie przy ocenach bieżących plusów (+) i minusów (), znak plus przy danej ocenie cząstkowej oznacza doliczenie 0,5, a minus oznacza obniżenie o 0,3 oceny.

 3. ocena celująca - zapis w dzienniku lekcyjnym: 6.

 4. ocena bardzo dobra - zapis w dzienniku lekcyjnym: 5,

 5. ocena dobra - zapis w dzienniku lekcyjnym: 4,

 6. ocena dostateczna - zapis w dzienniku lekcyjnym: 3,

 7. ocena dopuszczająca - zapis w dzienniku lekcyjnym: 2,

 8. ocena niedostateczna - zapis w dzienniku lekcyjnym: 1,

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania, formami sprawdzania osiągnięć uczniów wraz z wagą, jaka będzie do nich przypisana w dzienniku elektronicznym, a także sposobem poprawiania ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia.

 3. Przedmiotowe Systemy Oceniania dla poszczególnych przedmiotów ustala się w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 4. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

 1. ocena bieżąca i śródroczna jest oceną opisową.

 2. kryteria oceniania opracowuje i przedstawia rodzicom (prawnym opiekunom) nauczyciel prowadzący te zajęcia,


 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

§ 70

 1. Formy pisemne:

  1. Praca klasowa - to pisemna wypowiedź ucznia, czas trwania 45 - 120 min.

  2. Praca klasowa jest zapowiedziana z wyprzedzeniem 7 dni - nauczyciel informuje uczniów i dokonuje wpisu do dziennika lekcyjnego.

  3. Praca sprawdzana jest w ciągu 7 dni, j. polski - 14 dni.

  4. O sposobie poprawiania prac klasowych decyduje nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania.

  5. W szkołach dla dorosłych słuchacze co najmniej raz piszą pracę semestralną z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania w danym semestrze.

   1. Termin pisania i oddawania prac określa nauczyciel prowadzący zajęcia, nie później jednak niż 14 dni przed promowaniem na semestr programowo wyższy i 14 dni przed ukończeniem semestru programowo najwyższego,

   2. Słuchacz może przystąpić do egzaminu semestralnego wyłącznie po spełnieniu warunków:

  1. jego praca śródroczna została oceniona co najmniej na ocenę dopuszczającą,

  2. jego frekwencja wyniosła co najmniej 50 % zajęć z danego przedmiotu,

 1. Termin poprawiania prac klasowych ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, nie później niż 14 dni od oddania pracy przez nauczyciela, lecz przed terminem pisania następnej pracy.

 2. Słuchacz szkół dla dorosłych może przystąpić do egzaminu dojrzałości jeżeli spełnił wszelkie wymagania przewidziane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 3. Sprawdzian to forma pracy pisemnej (z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki może przybrać inną formę) i może trwać do 45 min.

  1. Sprawdziany zapowiadane są co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem co nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym i informuje uczniów o dokładnym jej terminie.

  2. Sprawdzone prace oddawane są w terminie do 7 dni.

  3. Termin poprawiania prac ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, nie później niż 7 dni od czasu oddania przez nauczyciela sprawdzianu, lecz przed terminem pisania następnej pracy.

 4. Kartkówka - praca pisemna obejmująca do 3 lekcji jednorodnych tematycznie (nie może łączyć zakresu materiału z różnych działów).

  1. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek.

  2. Kartkówki są oddawane w ciągu 7 dni.

  3. Dopuszczalna jest poprawa maksymalnie dwóch kartkówek w semestrze z danego przedmiotu.

 5. Sprawdziany semestralne - obejmują wiadomości i umiejętności jednego semestru, całego roku szkolnego, całego cyklu kształcenia. Mogą one być przedmiotowe (obejmujące jeden przedmiot) lub blokowe (obejmujące np. blok humanistyczny: j. polski, historia, WOS, lub blok przedmiotów ścisłych: matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, informatyka).

  1. Zapowiadane są one z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem i przedstawiane są warunki (ilość zadań, przykłady zadań, punktacja, możliwości poprawiania) - fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

  2. Termin oddawania prac - 2 tygodnie.

  3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są do wglądu na terenie szkoły u nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

   5. W przypadku poprawienia przez ucznia pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki na wyższą ocenę, ocena początkowa zyskuje wagę 1.

   6. W przypadku, gdy uczeń w trakcie poprawy uzyska ocenę niższą niż ocena początkowa, nie bierze się jej pod uwagę.

   7. Odpowiedzi ustne obejmują treści aktualnie omawianego materiału.

   8. Zadania domowe - są to prace pisemne, ustne lub polecenia nauczycieli wykonania pracy artystycznej lub przyniesienia dodatkowych pomocy dydaktycznych.

   9. W ciągu jednego tygodnia mogą się odbyć maksymalnie trzy pisemne formy sprawdzania wiedzy takie jak praca klasowa lub sprawdzian i maksymalnie jedna danego dnia.

   10. Liczba kartkówek, które mogą się odbyć w danym dniu nie jest ograniczona.

   11.Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy szkół zaocznych przeprowadzane jest w formie:

   11.1.prac kontrolnych wykonanych przez słuchacza ze wszystkich przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania w danym semestrze. Słuchacz wykonuje co najmniej jedną pracę w semestrze. O innej ilości prac decyduje nauczyciel przedmiotu,

   11.2.ćwiczeń praktycznych,

   11.3.egzaminów semestralnych.


 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

§ 71

 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.

 2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadzane jest w ciągu roku szkolnego, w terminach:

  1. za I semestr - nie później niż do końca stycznia - klasyfikacja śródroczna,

  2. za cały rok - do końca przedostatniego tygodnia poprzedzającego ferie letnie - klasyfikacja roczna,

  3. w szkołach dla dorosłych przeprowadza się klasyfikację i promocję semestralną.

 3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne oraz ocena zachowania są ocenami opisowymi. Ocena klasyfikacyjna z języka obcego jest oceną opisową, natomiast ocena z religii lub etyki jest wystawiana w stopniach w skali 1- 6.

 4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach I-III SP uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 5. Ocena śródroczna i roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej wyrażana jest w stopniach w skali: 1 - 6,

  a w dzienniku lekcyjnym oraz w arkuszach ocen zapisuje się ją w pełnym brzmieniu.

 6. Ocena śródroczna i roczna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 7. Ocena śródroczna jest średnią ważoną poszczególnych ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w danym semestrze.

 8. Ocena roczna jest średnią ważoną poszczególnych ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w danym roku szkolnym.

 9. Pozytywna ocena klasyfikacyjna roczna może być wystawiona jedynie w przypadku, gdy średnia arytmetyczna ocen śródrocznych wynosi co najmniej 1,9.

  1. Podziały średnich ważonych na poszczególne oceny:

 1. celujący – od 5,3.

 2. bardzo dobry - od 4,7.

 3. dobry - od 3,7

 4. dostateczny - od 2,7

 5. dopuszczający - od 1,9

9.2 Nauczyciel ma prawo podnieść ocenę śródroczną lub roczną w zakresie 0,5 oceny, jeżeli uczeń wykazał się systematycznością, zaangażowaniem, pracowitością, zrobił postęp na miarę swoich możliwości.

9.3. Wystawianie w/w ocen następuje nie później niż na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

 1. Informację o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne przekazują uczniom i jego rodzicom (prawnym opiekunom) w dzienniku elektronicznym na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 2. O grożącej ocenie niedostatecznej uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę pisemnie na zebraniu klasowym na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

12. Uczeń kończący II lub III etap edukacyjny może uzyskać wyższą o jedną ocenę roczną ocenę klasyfikacyjną jeżeli uzyskał z przedmiotu minimum:

 • średnią 2,5 i 50% punktów możliwych do zdobycia z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego - otrzymuje ocenę dostateczną,

 • średnią 3,0 i 70% punktów możliwych do zdobycia z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego - otrzymuje ocenę dobrą,

 • średnią 4,0 i 80% punktów możliwych do zdobycia z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego - otrzymuje ocenę bardzo dobrą,

 • średnią 5,0 i 95% punktów możliwych do zdobycia z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego - otrzymuje ocenę celującą.

 

13. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej jest zobligowany do uzupełnienia braków w terminie do końca marca bieżącego roku szkolnego.

 

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.15. Ocena kończąca etap edukacyjny z

przedmiotu jest oceną z ostatniej klasy, w której dany przedmiot był nauczany.

15. Uczeń otrzymuje oceną celującą śródroczną, roczną z danych zajęć edukacyjnych jeżeli jest laureatem lub finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych.

16. Uczeń może otrzymać ocenę celującą z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli zajął co najmniej jedno z pierwszych pięciu miejsc w konkursie przedmiotowym na szczeblu rejonowym.

17. Uczeń może otrzymać ocenę celującą z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli uzyskał średnią ocen bieżących co najmniej 5,3.

18. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

19. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem.

20. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

21. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może promować ucznia klasy I i II szkoły podstawowej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

22. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

23. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej.

24. Uczeń, który otrzymał jedną ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej, jeden raz w ciągu całego cyklu kształcenia może otrzymać promocję warunkową, decyzją rady pedagogicznej, o ile w klasie programowo wyższej takie zajęcia się odbywają.

25. Uczeń, który został promowany warunkowo do klasy następnej ma obowiązek uzupełnić braki w terminie do końca października.

26. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

27. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie podlegają zaliczeniu.

28. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

29. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

29.1.Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

29.2.Projekt edukacyjny realizowany jest przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje: wybranie tematu projektu edukacyjnego, określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych działań oraz publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

29.3. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły przy zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

29.4. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu.

29.5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

29.6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

29.7. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. (na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”).

30. Podstawą klasyfikowania słuchaczy szkół dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane przez nauczyciela prowadzącego konsultacje zbiorowe i indywidualne w terminach określonych w kalendarzu szkolnym na dany rok.

31. Do egzaminu semestralnego w szkołach dla dorosłych dopuszcza się słuchacza, jeżeli:

31.1. prace kontrolne są ocenione na ocenę co najmniej dopuszczającą,

31.2. słuchacz wykazał się frekwencją co najmniej na poziomie 50% z każdych zajęć objętych szkolnym planem nauczania w danym semestrze.

32. Jeżeli praca kontrolna oceniona nie została oceniona pozytywnie, słuchacz jest zobowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę kontrolną.

33. Do egzaminu semestralnego może być dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje i uzupełnił braki na konsultacjach indywidualnych.

34. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje egzaminy w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. Termin egzaminu dodatkowego powinien być wyznaczony po zakończeniu w sesji jesiennej do końca lutego, po zakończeniu sesji wiosennej do 15 września.

35. Podstawą wyznaczania terminu dodatkowego jest:

35.1. pisemna prośba słuchacza, złożona na 3 dni przed terminem egzaminu do Dyrektora szkoły,

35.2. do prośby dołącza się dokument potwierdzający brak możliwości przystąpienia do egzaminu.

36. Egzamin semestralny w szkołach dla dorosłych składa się z części pisemnej i ustnej z języka polskiego, języka obcego, matematyki, z pozostałych zajęć egzaminy zdaje się w formie ustnej.

37. Egzamin semestralny ma formę indywidualnej odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań. Czas odpowiedzi w części ustnej nie może przekroczyć 20 minut.

38. Ilość zestawów pytań i ćwiczeń powinna być większa o 1 niż ilość zdających.

39. Egzaminy semestralne odbywają się po zakończonych zajęciach z danego przedmiotu, ostatecznie w terminie do dwóch tygodni przed zakończeniem semestru.

40. Wyniki egzaminu semestralnego wpisywane są do protokołu egzaminacyjnego, dziennika, arkusza ocen, indeksu.

41. Nauczyciel ma obowiązek:

41.1. podać zakres prac kontrolnych w terminie do 30 września w sesji jesiennej, do 28 lutego w sesji wiosennej,

41.2. udostępnienia ocenionych prac,

41.3. przekazania informacji o wynikach egzaminów,

41.4. przekazania do sekretariatu szkoły sprawdzonych prac kontrolnych wraz z protokołem egzaminacyjnym do dwóch tygodni od przeprowadzenia egzaminu.

42. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej i zwalnia się z obowiązku uczęszczania na te zajęcia, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia.


 

Ocena zachowania

§ 72

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o kryteriach wystawiania oceny z zachowania.

 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

  3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

  4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

  6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

  7) okazywanie szacunku innym osobom.

 3. Ocenę zachowania semestralną i roczną począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 7. Wychowawcy są zobowiązani rzetelnie odnotowywać zachowania pozytywne i negatywne na karcie ocen zachowania, pozostali nauczyciele, dostarczają informacji wychowawcy klasy na temat zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów.

 8. Pod koniec każdego z semestrów wychowawcy wystawiają ocenę zachowania biorąc pod uwagę:

 1. konsultacje z nauczycielami i pracownikami szkoły.

 2. samoocenę ucznia,

 3. opinię klasy,

 4. kartę zachowań w szkole,

 5. kryteria oceniania zachowania (załącznik nr 1 WSO),

 1. Karty wystawienia oceny zachowania stanowią dokumentację szkoły.

 2. Procedura zapoznawania się z ocenami śródrocznymi i rocznymi:

  1. wszyscy nauczyciele zapoznają się z ocenami i wnoszą pisemne uwagi,

  2. wychowawcy pisemnie informują o ocenach:

 1. rodziców w formie zwyczajowo przyjętej w klasie.

 2. uczniów - na kartach uczniowie składają podpisy,

 1. Terminy procedur ustala dyrektor odrębnym zarządzeniem.

 2. W przypadkach szczególnej, zdecydowanej i udokumentowanej (zapisy w dzienniku i zeszycie uwag i pochwał) poprawy zachowania ucznia przez większą część semestru (w ciągu semestru) wychowawca po konsultacji z zespołem nauczycieli danej klasy może podnieść jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego ocenę wynikającą z kryteriów o jeden stopień.

 3. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 4. Wszelka dokumentacja dotycząca oceny zachowania jest udostępniana na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

 5. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 6. 2. W skład komisji wchodzą:

  1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

  2) wychowawca oddziału;

  3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

  4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

  5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

  6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

  7) przedstawiciel rady rodziców.

  14.3. Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

  14.4. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  14.5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

  2) termin posiedzenia komisji;

  3) imię i nazwisko ucznia;

  4) wynik głosowania;

  5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

  14.6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Egzaminy

§ 73

 1. W szkole przewiduje się przeprowadzanie egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz egzaminu w przypadku niezachowania procedur wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych dla dzieci i młodzieży oraz egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe dla słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych.

 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

  2.1. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  2.2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  2.3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

  1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

  2.4. Nauczyciel prowadzony dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub

  w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  2.5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

  3) termin egzaminu;

  4) imię i nazwisko ucznia;

  5) zadania egzaminacyjne;

  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

  4.1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

  4.2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

  4.3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  4.4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

  4.5. W skład komisji wchodzą:

  1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

  4.6. Nauczyciel prowadzony dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub

  w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  4.7. W skład komisji ustawy o systemie oświaty, wchodzą:

  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

  3) termin egzaminu;

  4) imię i nazwisko ucznia;

  5) zadania egzaminacyjne;

  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

  2.6. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  2.7. Nauczyciel danego przedmiotu, z którego uczeń otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną jest zobowiązany przekazać uczniowi zagadnienia zaliczeniowe najpóźniej do najbliższego piątku po radzie klasyfikacyjnej.

  2.8. Uczniowi, który przystępuje do egzaminu poprawkowego nauczyciel danego przedmiotu przekazuje zagadnienia egzaminacyjne najpóźniej do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym.

 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

  3.1. Do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić uczeń, który został nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

  3.2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

  3.3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  3.4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

  1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

  2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

  3.5. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

  3.6. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;

  3) termin egzaminu;

  4) imię i nazwisko ucznia;

  5) zadania egzaminacyjne;

  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

  3.7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  3.8. Nauczyciel danego przedmiotu, z którego uczeń otrzymał śródroczna ocenę niedostateczną jest zobowiązany przekazać zagadnienia egzaminacyjne najpóźniej do najbliższego piątku po posiedzeniu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.


 

Ukończenie szkoły

§ 74

 1. Uczeń/słuchacz kończy odpowiednią szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej oraz semestralne/ roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zając edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej a w przypadku ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu po klasie ósmej lub egzaminu gimnazjalnego.

 2. Procedurę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

 3. Procedurę przeprowadzania egzaminu dojrzałości ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

 4. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. W przypadku ucznia, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ważonej wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

 5. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.


 

Postanowienia końcowe.

§ 75

WSO podlega ewaluacji po każdym semestrze - decyzję o zmianach podejmuje Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
  ul. Kasztanowa 19
  67-112 Siedlisko
 • (68) 356 02 08

Galeria zdjęć