Informacje o przetargu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZPO: 27.271.1.18

Siedlisko, 2018-11-13

przetarg_zalacznik_1.pdf

Oswiadczenie_zalacznik_nr_2.pdf

umowa_zalacznik_3.pdf

Specyfikacja_zal.pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku. Nr sprawy: ZPO: 27.271.1.18

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r nr 223, poz. 1655) Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku

Kasztanowa 19

67-112 Siedlisko

Strona www.zposiedlisko.edu.pl.

Godziny urzędowania 7.00 - 15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

adres strony internetowej zposiedlisko.edu.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: nieodpłatnie w sekretariacie szkoły w Siedlisku.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018/2019

Ilość dostaw 32 000 l .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV -09135100-5

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

01.12.2018r. do 30.11.2019r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają następujące warunki :

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- spełniają wszystkie wymogi zawarte w SIWZ

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

 

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium waga

Cena 100%

 

10) miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-11-27 do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego

Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku

Kasztanowa 19

67-112 Siedlisko

Pokój nr 15

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-11-28 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego

Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku

Kasztanowa 19

67-112 Siedlisko

Pokój 16

 

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,

 

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

____________________________________

 

Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku

 

 

Załączniki:

przetarg_zalacznik_1.pdf

Oswiadczenie_zalacznik_nr_2.pdf

umowa_zalacznik_3.pdf

Specyfikacja_zal.pdf

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
    ul. Kasztanowa 19
    67-112 Siedlisko
  • (68) 356 02 08

Galeria zdjęć